top of page
             AUDITY

Když se řekne audit, lidé se domnívají, že to nutně znamená "Průšvih, děláme něco špatně, jdou po nás". Mnohdy je to přesně naopak. Za dobu existence firmy jste udělali spoustu skvělých rozhodnutí a změn. Ušli jste kus cesty, a lidé se za tu dobu také posunuli. Mají více zkušeností, dovedností, prostě - vyprofilovali se. A právě díky postupným změnám občas nevidíte celek. Audit ukáže na silné stránky i možnosti kam dál. Umožní vám pohled z vyššího patra rozhledny. Pro cestu vpřed je to skvělý základ.

 

Pro zvídavé jsou určeny následující řádky blíže popisující jednotlivé typy auditů.

​​

PERSONÁLNÍ AUDIT - možnosti, cíle, smysl

Personální audit je pojem používaný pro jednorázovou analýzu lidských zdrojů v organizaci.  Jedná se o druh auditu, jeho předmětem je objektivní a nezávislé přezkoumání a zhodnocení stavu a návrh řešení ke zvýšení efektivnosti jednotlivců, organizačních jednotek i celé organizace. Je to jeden z nástrojů ke zvýšení efektivnosti a výkonnosti organizace. Cílem komplexního personálního auditu je odpověď na základní tři otázky:

 • Kdo z pracovníků se nejlépe hodí pro danou pracovní pozici?

 • Jak je nastavený systém řízení lidí v organizaci?

 • Kolik pracovníků je třeba mít v organizaci, aby zvládli současný objem práce?

 

Využití personálního auditu v praxi:

Obvykle se používá v situacích, kdy je třeba zhodnotit stav lidí a zlepšit fungování organizace. Nejčastější důvody realizace personálního auditu jsou následující:

 • Zvýšení výkonnosti organizace jako celku a optimalizace lidských zdrojů

 • Optimalizace nákladů a redukce počtu pracovníků

 • Zlepšení systému řízení lidských zdrojů v organizaci včetně motivačního systému

 • Vytvoření podkladů pro individuální rozvoj a kariérní plány pracovníků

 • Posílení systémového využívání motivačních nástrojů ve společnosti.

 

Personální audit je zaměřený zejména na:

 • Personální procesy

 • Vyhodnocení aktuálního stavu lidských zdrojů v organizaci

 • Úroveň kvality pracovníků (kompetence, způsobilosti, kvalifikace)

 • Správnost nastavení rozsahu pravomocí a odpovědností pracovníků

 • Efektivitu využití lidských zdrojů

 • Přiměřenost množství lidských zdrojů (nedostatečnost nebo nadbytek) - stanovení optimálních personálních kapacit

 

Typické výstupy z personálního auditu jsou:

 • Optimalizované a aktualizované popisy pracovních míst včetně nové specifikace pracovních náplní

 • Mapa procesů a činností v organizaci - Mapa kompetencí pracovníků a organizačních jednotek

 • Identifikace kvalifikačních deficitů

 • Kompetenční model

 • Audit výkonnosti pracovníků

 • Přehled o vytíženosti vybraných částí organizace

 • Posouzení úrovně zralosti řízení

 • Návrh na redukci nadbytečných a naopak návrh na vytvoření nových pracovních míst tam, kde jsou podle auditu potřebná

 • Identifikace slabých míst (popsání a upozornění na nedostatky v procesech, využívání potenciálu lidí, využívání lidí s nesprávnými dovednostmi, vlastnostmi a znalostmi, nedostatečné komunikace apod.)

 • Doporučení a návrhy opatření ke zlepšení (závěrečná zpráva obsahuje kromě popisu a konstatování stavu i návrhy na zlepšení)

 • Implementace – podpora v implementaci (obsahuje návrh způsobu zapojení pracovníků do změn, pomoc při vedení rozhovorů s pracovníky apod.)

 • a další

 

Personální audit může být zaměřen na celou organizaci nebo pouze na vybranou část organizace.Pro zacílení lidí či částí organizace zahrnutých do auditu se používá mapa procesů. Personální audit zpravidla provádí skupina expertů nebo externí firma, která v souladu s definicí pojmu audit používá určitý referenční model nebo zkušenost, vůči které porovnává skutečnost. V rámci auditu se používá některá z metod analýzy procesů.

PROCESNÍ AUDIT

Procesní audit (audit procesů) je pojem používaný pro jednorázovou analýzu procesů v organizaci za určitým cílem, který může být různý podle potřeb managementu organizace - obvykle to bývá:

 • Reengineering procesů

 • Optimalizace (zlepšení)  procesů

 • Zjištění nedostatků

 • Zjednodušení některých činností

 • Redukce pracovníků

 • Snížení nákladů

 • Přehled o vytíženosti vybraných částí organizace

 

Využití procesního auditu v praxi: Procesní audit může být zaměřen na celou organizaci nebo pouze na vybranou část organizace (vybrané procesy). Pro zacílení procesů zahrnutých do auditu se často používá mapa procesů. Procesní audit zpravidla provádí skupina expertů nebo externí firma, která v souladu s definicí pojmu audit používá nějaký referenční model nebo zkušenost, vůči které porovnává skutečnost. V rámci procesního auditu se používá některá z metod analýzy procesů.

ORGANIZAČNÍ AUDIT

Hlavním cílem organizačního auditu je optimalizace organizačního uspořádání a personální systemizace podniku. K jeho dílčím úkolům patří:

 • posoudit účelnost vertikální i horizontální organizační struktury podniku,

 • posoudit cíle a účelnost jednotlivých útvarů podniku včetně jejich personálních kapacit,

 • posoudit účelnost jednotlivých pracovních míst,

 • posoudit pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců, resp. způsob jejich rozdělení,

 • posoudit vybrané charakteristiky organizačního uspořádání podniku, např. míru centralizace podnikového rozhodování, poměr vedoucích zaměstnanců k celkovému počtu zaměstnanců podniku apod.,

 • odstranit případné organizační bariéry, např. vnitřní komunikační problémy organizace.

 

 

 

 

Výborně! Zpráva byla přijata.

bottom of page